Lâm Bí-chiu

(Tùi Lâm-bí-chiu choán--lâi)

Lâm Bí-chiu (kán-chheng Lâm-bí) tāi-lio̍kThài-pêng-iûⁿ, Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Hō· chhiah-tō chhiat chò 2 pêng, khah tōa-pêng tī Lâm Poàⁿ-kiû. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Lâm Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō·-hūn.

Lâm Bí-chiu

Lâm Bí-chiu pau-koah hù-kīn ê tó-sū; in tōa-pō·-hūn iū tāi-lio̍k téng-koân ê kok-ka koán-hat. Carib-hái ê hái-tó sio̍k-î Pak Bí-chiu. Carib-hái hái-kîⁿ ê Lâm-bí kok-ka oân-ná hō·-chò Carib Lâm Bí-chiu.

Bīn-chek pâi tē-4-ūi (tī A-chiu, Hui-chiu, Pak Bí-chiu āu-piah). Jîn-kháu pâi tē-5-ūi. Pa-se (Brasil) bô-lūn sī bīn-chek a̍h sī jîn-kháu lóng pâi tī chit chiu tē-1-ūi.

Latin Bí-chiu chí Tiong-lâm Bí-chiu chú-iàu ê bûn-hòa-khoan he̍k-chiá kóng bûn-hòa tē-he̍k.

Tē-lí siu-kái

 
Oē-chheⁿ tô·


Chèng-tī pán-tô· siu-kái

Kok-ka siu-kái

I-lāi-tē siu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái