Tē-kiû ê 5 Tōa-iûⁿ:

Tāi-se-iûⁿ (Hàn-jī: 大西洋) sī Tē-kiû tē-2-tōa ê hái-iûⁿ. I ê bīn-chek iok-lio̍k sī Tē-kiû ê gō͘ hun chi it. 7676 bān 2 chheng pêng-hong kong-lí. Pêng-kin chhim-tō͘ 3627 kong-chhioh, siōng chhim ê só͘-chāi sī Puerto Rico Hái-kau, chhim 8605 kong-chhioh. Lán ē-sái í Chhiah-tō ûi kài, kā lâm, pak hun-chò Pak Tāi-se-iûⁿ kap Lâm Tāi-se-iûⁿ. Tāi-se-iûⁿ ê pak-pêng liân-chiap Pak-ke̍k-iûⁿ, lâm-pêng tī lâm-hūi 60° liân-chiap Lâm-ke̍k-iûⁿ.