Tē-kiû ê 5 Tōa-iûⁿ:

Lâm-ke̍k-iûⁿ tùi Lâm-ke̍k hái-hoāⁿ chhun kàu lâm-hūi 60-tō͘, tī hia kap Tāi-se-iûⁿ, Ìn-tō͘-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ sio-kap. Só͘-í mā ū lâng jīn-ūi sī 3 tōa iûⁿ ê pō͘-hūn, miâ-chheng hō͘-chò "Lâm-ke̍k-hái". Lâm-ke̍k-iûⁿ sī tē-2 sè ê hái-iûⁿ, kan-na Pak-ke̍k-iûⁿ koh khah sè. Kok-chè Hydrographic Cho͘-chit tī 2000-nî àn-chiáu Antarctic Treaty System ê lē chè-tēng chèng-sek ê hoān-ûi.

Lâm-ke̍k-iûⁿ
Lâm-ke̍k-iûⁿ

Tē-lí ūi-tī

siu-kái

65 00 S, 0 00 E (miâ-gī siōng). In-ūi Lâm-ke̍k-iûⁿ bē-su chhiú-chí oân-choân kā Lâm-ke̍k tāi-lio̍k pau tiâu leh, si̍t-chè siōng i ê keng-tō͘ ū 360-tō͘.

Bīn-chek

siu-kái

Hái-hoāⁿ-soàⁿ

siu-kái

17,968 km

Khì-hāu

siu-kái

Chúi-un tī 10°C kàu -2°C ê hoān-ûi lāi. Hong-pok (cyclonic storm) ǹg-tang iân tāi-lio̍k-kîⁿ chhoe; in-ūi peng kap hái-chúi ê un-chha tōa, hong-pok te̍k-pia̍t thàu. Tē-kiû-siōng siōng kài kiông ê hong tī lâm-hūi 40-tō͘ chì Lâm-ke̍k-khoan. Tang-thiⁿ hái-chúi tùi tāi-lio̍k-kîⁿ khai-sí kiat-peng; peng thoàⁿ kàu Thài-pêng-iûⁿ ê lâm-hūi 65-tō͘, Tāi-se-iûⁿ ê lâm-hūi 55-tō͘. Piáu-bīn un-tō͘ lak kàu Liap-sī 0-tō͘ í-hā. Hái-hoāⁿ-soàⁿ ū-ê só͘-chāi in-ūi lōe-tē ê kiông-hong (drainage winds) ti̍t-ti̍t sàu--lâi, tì-tio̍h ū-hoat-tō· thàu koaⁿ-thiⁿ î-chhî bô peng ê chōng-hóng.