Tē-kiû ê 5 Tōa-iûⁿ:

Pak-ke̍k-iûⁿ oân-choân khiā tī Pak-ke̍k tē-tài, sī sè-kài 5 tōa-iûⁿ tang-tiong siōng sè koh siōng chhián--ê. Pak-ke̍k-iûⁿ "té" tī 1 ê kīn îⁿ-hêng ê phûn-tē lāi-té, i só· chiàm ê bīn-chek iok-lio̍k 14,090,000 km². Pak-ke̍k-iûⁿ giōng beh hō· lio̍k-tē ûi tiâu leh: Au-A-tāi-lio̍k, Pak Bí-chiu, Chheⁿ-tē, kap kúi-nā-lia̍p tó. Lēng-gōa koh sio-chiap Barents-hái, Beaufort-hái, Chukchi-hái, Kara-hái, Laptev-hái, Tang Siberia-hái, Lincoln-haí, Wandel-haí, [Chheⁿ-tē-hái]], kap Norge-hái. Bering Hái-kiap kā Pak-ke̍k-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ liâm chò-hóe; Chheⁿ-tē-hái chiap khì Tāi-se-iûⁿ.


Pak-ke̍k-iûⁿ
Pak-ke̍k-iûⁿ

Tē-tiám siu-kái

Chúi-sin chú-iàu tī Pak-ke̍k-khoan lāi

Tē-lí chō-piau siu-kái

90 00 N, 0 00 E

Bīn-chek siu-kái

  • Choân-pō·: 14,056,000 km² (Bí-kok ê 1.5 pōe khah sè--tām-po̍h-á)

Hái-hoāⁿ-soàⁿ siu-kái

45,389 km

Khì-hāu siu-kái

Ke̍k-tē-sèng thiⁿ-sî, thàu-nî-tang koâⁿ, khì-un piàn-hòa iú-hān. Tang-thiⁿ ê te̍k-chit: kui-ji̍t àm-thiⁿ, khì-āu ún-tēng, gàn, chió-hûn. Joa̍h-thiⁿ kui-ji̍t thiⁿ-kng, sip koh bông ê thiⁿ-khì, ū-sî ū cyclone kiam lo̍h-hō·, lo̍h-seh.