Kek-lîm-lân

(Tùi Chheⁿ-tē choán--lâi)
Kek-lîm-lân
Kalaallit Nunaat
Grønland
Flag of Greenland.svg Coat of arms Greenland.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Kek-lîm-lân ê só͘-chāi
Kek-lîm-lân ê só͘-chāi.
Siú-hú Nuuk

Kek-lîm-lân[1] (革林蘭; Kek-lîm-lân-gí: Kalaallit Nunaat, "Kalaallit ê Tē"; Tan-be̍h-gí: Grønland, "Chheⁿ-tē") sī Tan-be̍h Ông-kok ê chi̍t ê chū-tī hêng-chèng-khu, tī Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan, tī Pak-ke̍k Kûn-tó ê tang-pêng. Sui-jiân chū-jiân tē-líPak Bí-chiu tāi-lio̍k ê chi̍t pō͘-hūn, m̄-koh Kek-lîm-lân tn̂g-kî í-lâi lóng hām Au-lô-pa (te̍k-pia̍t sī Lo̍k-ui kap Tan-be̍h) tī chèng-tī kap bûn-hòa ū koh-khah chhim ê liân-kiat. Kek-lîm-lân ê tōa-pō͘-hūn ki-bîn sī Inuit, in-ê chó͘-sian chú-iàu sī 13 sè-kí khai-sí ùi Ka-ná-tāi tāi-lio̍k poaⁿ-sóa kòe-lâi--ê.

Kek-lîm-lân sī thong sè-kài siāng tōa ê tó-sū (O͘-sú-to-lá-lí-ah kap Lâm-ke̍k lóng pí Kek-lîm-lân tōa, m̄-koh it-poaⁿ pī khòaⁿ chò sī tāi-lio̍k). Kek-lîm-lân ū 75% sī peng-chhn̂g. 2013 nî jîn-kháu 56,480 lâng, sī thong sè-kài jîn-kháu bi̍t-tō͘ siāng kē ê só͘-chāi. Saⁿ hun-chi it ê jîn-kháu tòa tī siú-to͘ kiam siāng tōa siâⁿ-chhī Nuuk.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Le̍k-súSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chham-khóSiu-kái

  1. Tiong Se Tōe-miâ Piáu, Tē-lí Kàu-kho-su koàn 4.