Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k (Lâm-ke̍k-chiu) sī Tē-kiû siāng lâm-hong ê tāi-lio̍k. Lâm-ke̍k tiàm-tī hia. Lâm-ke̍k-iûⁿ pau tī goā-kháu. (Transantarctic Mountains) kā i pun chò 2 pêng. Che sī Tē-kiû bīn-téng siāng koâⁿ, siāng ta, hong siāng thàu, pêng-kin hái-poa̍t siāng koân ê só͘-chāi. 98% ê lio̍k-tē khàm peng. Bīn-chek ū 1400 bān km² khoah, sī tē 5 toā ê tāi-lio̍k. Bô kò͘-tēng ê jîn-ke tiàm hia khiā-khí. Kan-taⁿ sek-èng tong-tē khì-hāu ê si̍t-bu̍t kiau tōng-bu̍t ū-hoat-tō͘ seng-chûn, pau-koah khiā-gô, (fur seals), (lichens), sò͘-pah-chióng (algae).

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

Oē-lóng

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k