Pêng-hong kong-lí

(Tùi Km² choán--lâi)

Pêng-hong-kong-lí (kì-chò km²), kin-kù Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI) ê 1-ê ki-pún tan-ūi (m) tō--chhut-lâi ê bīn-chek tōa-sè.

1 km² siong-tong sī:

Tò-sǹg tńg-lai:

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ Siu-kái

Wi fi