Kò͘-sêng-kok (構成國; Eng: constituent country) sī pō͘-hūn kok-ka ê koaⁿ-hong iōng-gí, kóng ê sī: chi̍t-ê kok-ka sī chi̍t-ê koh-khah toā ê chèng-tī si̍t-thé ê cho͘-sêng pō͘-hūn. "Kò͘-sêng-kok" ê iōng-hoat pēng bô hoat-lu̍t tēng-gī.