Pak-ke̍k (北極), mā kiò Tē-lí Pak-ke̍k ia̍h Tē-kiû Pak-ke̍k, sī Pak Pòaⁿ-kiû ê chi̍t ê tiám, mā sī Tē-kiû chū-choán ê tiû.

Pak-ke̍k kap Pak-ke̍k-iûⁿ

Pak-ke̍k sī Tē-kiû siāng pak ê tiám, tī Lâm-ke̍k ê tùi-bīn. Chia sī pak-hūi 90°, mā sī chin-pak ê hong-hiòng. Tī Pak-ke̍k, só͘-ū hong-hiòng lóng hiòng lâm; só͘-ū ê keng-tō͘ sòaⁿ lóng tī chia hōe-chi̍p, beh kóng chia sī kúi tō͘ tio̍h sī kúi tō͘. Iân hūi-tō͘ sòaⁿ se̍h, ge̍k-sî-chiam sī tang-pêng, sūn-sî-chiam sī sai-pêng. Pak-ke̍k sī Pak Pòaⁿ-kiû ê tiong-sim.

Lâm-ke̍k ūi-tī tāi-lio̍k Lâm-ke̍k-chiu téng-koân, ah Pak-ke̍k ūi-tī Pak-ke̍k-iûⁿ ê hái-peng téng-koân, só͘-í beh tī Pak-ke̍k tiám kiàn-chō chi̍t ê kiàn-tio̍k-bu̍t sī bô-khó-lêng--ê. M̄-koh, So͘-liân (taⁿ ê Lō͘-se-a) ùi 1937 nî khai-sí ta̍k-nî tī hia khí-chō phû-peng kì-tiám, ū chi̍t-kóa chiâⁿ óa Pak-ke̍k tiám. Ùi 2002 nî khai-sí, Lō͘-se-a mā ta̍k-nî tī Pak-ke̍k tiám chiu-piⁿ khí-chō kì-tiám, hō-chò Barneo. 2000 nî-tāi ê gián-kiù ī-chhek kóng, bī-lâi ùi 2016 nî khai-sí kàu 21 sè-kí kiat-sok, Pak-ke̍k tī joa̍h-lâng sî peng khó-lêng ē iûⁿ--khì.