Hong-ūi
Sai-pak Pak Tang-pak
Sai + Tang
Sai-lâm Lâm Tang-lâm

Sai-pêng (西-) sī ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ ê hong-ūi, hām tang-pêng siong-tùi; iā ū sai (西), sai-sì (西勢) ia̍h-sī sai-hong (西方) ê kóng-hoat.