"Africa" choán lâi chia, koan-hē Kó͘ Lô-má séng-hūn, chhián khòaⁿ Africa (Lô-má hêng-séng).

A-hui-lī-ka, phó͘-thong kán-lio̍k kóng Hui-chiu. Bô-lūn sī bīn-chek a̍h-sī jîn-kháu, Hui-chiu sī sè-kài tē-2-tōa ê tāi-lio̍k, kan-na A-chiu koh khah tōa.

Hui-chiu

Le̍k-súSiu-kái

 
Si̍t-bîn-chú-gī chi-hā ê Hui-chiu, 1914 nî


  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tē-líSiu-kái

Hui-chiu ē thang pun chò Tang Hui-chiu, Tiong Hui-chiu, Pak Hui-chiu, Lâm Hui-chiu, Se Hui-chiu 5 ê pō͘-hūn.

Kok-kaSiu-kái

I-lāi-tēSiu-kái