Pak Hui-chiu

Pak Hui-chiuHui-chiu pak-pō͘ óa Tē-tiong-hái ê tē-hng. Hoān-ûi thang tùi sai-pêng Morocco ê Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ hâⁿ kàu tang-pêng ê Suez Ūn-hô kap Âng-hái.

UNAF-Map.svg