Tē-tiong-hái (Eng-gí:The Mediterranean Sea) sī Au-chiu, A-chiu, Hui-chiu 3-ê tāi-lio̍k ûi-khí-lâi ê hái, bīn-chek tāi-iok sī 250-bān km².

Oá Tē-tiong-hái ê kok-ka

siu-kái