Hái sī chi̍t-tōa-phiàn tū-móa kiâm-chúi ê khu-he̍k. Ū-sî-chūn lán kóng ê hái sī chí oá tī lio̍k-tē, kap hái-iûⁿ chih-chiap ê khu-he̍k. Nā kóng khah khoah--leh, hái tō sī tē-kiû-téng tû-khì hō͘ lio̍k-tē ûi--khí-lâi ê chúi-thé í-gōa, só͘-ū tū kiâm-chúi, sio-liân-sòa ê khu-he̍k. Kui-ê tē-kiû-téng ū 71% ê só͘-chāi lóng hō͘ hái-chúi khàm-tiâu--leh.

Chái-khí hái-kiⁿ-á tng thiⁿ-kng.

Ū chi̍t-kóa khah-tōa ê ô͘, mā hō͘ lâng ēng "hái" lâi kā hō-miâ. Chhin-chhiūⁿ Caspi-hái, Aral-hái kap Sí-hái.

Chhiáⁿ oan-nā chham-khó hái-iûⁿ ê soat-bêng.