A-bí-lī-ka (亞米利加 ia̍h-sī 亞美利加), phó͘-thong kóng Bí-chiu (米洲 ia̍h-sī 美洲), sī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan ê tāi-lio̍k, it-poaⁿ hun-chò Pak Bí-chiu kap Lâm Bí-chiu. Se Ìn-tō· ê tó-sū, Kek-lîm-lân it-poaⁿ mā pau-koat chāi-lāi. Peng-tó in-ūi le̍k-sú, bûn-hòa ê in-sò·, bô sǹg chāi-lāi.

Bí-chiu

Au-chiu kok-ka chheng-ho· Bí-chiu chò "Sin Tāi-lio̍k" (新大陸). Bí-chiu mā hō·-chò Se Poàn-kiû.