A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Bí-chiu, sī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan ê tāi-lio̍k, it-poaⁿ hun-chò Pak Bí-chiu kap Lâm Bí-chiu. Se Ìn-tō· ê tó-sū, Chheⁿ-tē it-poaⁿ mā pau-koat chāi-lāi. Peng-tó in-ūi le̍k-sú, bûn-hòa ê in-sò·, bô sǹg chāi-lāi.

Bí-chiu

Europa kok-ka chheng-ho· Bí-chiu chò "Sin Tāi-lio̍k". Bí-chiu mā hō·-chò Se Poàn-kiû.