Latin Bí-chiu ê tēng-gī ū ē-kha kúi-chióng:

Kin-kù téng-koân tē-?-ê tēng-gī, Latin Bí-chiu pun-chò 33 ê to̍k-li̍p kok-ka kah 13 ê kî-thaⁿ ê chèng-tī tan-ūi. Bô-lūn sī biān-chek he̍k-chiá jîn-kháu, Pa-se lóng sī tē-it tōa ê, ū Latin Bí-chiu 40% ê thó·-tē, saⁿ-hun-chi-it ê jîn-kháu.

Kok-ka kap léng-thó·

siu-kái
 
Latin Bí-chiu

Kiám-chhái sǹg-sī Latin Bí-chiu ê léng-thó·

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái