Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó

Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tóLiân-ha̍p Ông-kokLâm Bí-chiu ê chi̍t ê i-lāi-tē.

Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó
South Georgia and the South Sandwich Islands
Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó kî-á
kî-á
Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó bûn-chiong
bûn-chiong
Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú King Edward Point