Chia sī kài-siāu tē-lí kho-ha̍k, nā koan-hē hong-súi ê ì-sù, khòaⁿ tē-lí (kham-û).

Tē-lí ia̍h sī tē-lí-ha̍k sī chi̍t mn̂g ha̍k-būn, choan-bûn gián-kiù Tē-kiû téng iû-kî tē-piáu ê sèng-chit, oa̍h-mi̍h ê khiā-khí chêng-hêng, ia̍h sī kok chióng ê hiān-siōng. Tē-lí gián-kiù ū 4 khoán chú-iàu ê thôan-thóng, pau-koat tùi chū-jiân kap jîn-bûn hiān-siōng ê khong-kan hun-sek (spatial analysis), khu-he̍k gián-kiù (area studies), lâng kap thó͘-tē ê koan-hē (man-land relationship), kap tē-kiû kho-ha̍k. Tē-lí-ha̍k ē-sài hun chò nn̄g-ê toā hun-ki, tio̍h sī chū-jiân tē-lí-ha̍k kap jîn-bûn tē-lí-ha̍k.

Iōng-gí

siu-kái

Tang-iûⁿ kok-ka pí-lūn Ji̍t-pún teh siat-kè ha̍k-hāu kho-bo̍k ê sî, tiāⁿ kā "tē-lí" ēng chò tē-lí tì-sek ha̍k-si̍p ê ì-sù, kā "tē-lí-ha̍k" tòng chò tùi tē-lí būn-tê ê tiâu-cha kiam hun-sek téng gián-kiù khang-khòe ê ì-sù.[1] Nā chiàu chit chióng lí-lō͘, "tē-lí" sī gián-kiù hó-sè ê tì-sek; "tē-lí-ha̍k" sī kap gián-kiù pún-sin khah ū koan-hē ê tāi-chì.

Chham-chiàu

siu-kái