Hong-súi (風水), it-poaⁿ kháu-gí kóng khòaⁿ tē-lí (看地理), sī siòng tē ê ha̍k-būn; it-poaⁿ the̍h-lâi teh soán chhù, siâⁿ-chhī ia̍h bōng ài án-chóaⁿ khí khah hó-sè.

Hong-súi pôaⁿ