SiberiaAu-chiu pak-pō͘ chi̍t toā phiàn tē-khu, it-poaⁿ sī chí Lō͘-se-a ê Ural soaⁿ-lêng hiòng tang kàu Thài-pêng-iûⁿ hái-hoāⁿ chi kan ê thó͘-tē.

       Siberia Liân-pang Koán-khu.        Tē-lí-siōng ê Lō͘-se-a Siberia.        Le̍k-sú-siōng ê Siberia.