Thó-lūn:A-chiu

新增話題
進行的討論
(Tùi 亞洲 choán--lâi)

Lâu-oē hō· Sz-iwbot ê chú-lâng, kā i kóng i ka-thiam ê gí-giân liân-kiat ū būn-tê. A-giâu 04:37, 18 Oct 2004 (UTC)

亞洲Siu-kái

亞洲 (亞細亞)是歐亞洲大陸的東部。


返回 "A-chiu" 頁面。