Tāi-iûⁿ-chiu chí Thài-pêng-iûⁿ ê hái-tó, ū kúi-nā-chióng ì-sù. Che siāng chió pau-koah Polynesia (New Zealand sǹg chāi-lāi), Melanesia (pau-koah New Guinea) kap Micronesia chit 3 chó· tó-sū. Ū-sî oân-ná pau-koah Ò-chiu chit ê tāi-lio̍k he̍k-chiá Má-lâi kûn-tó.

Tāi-iûⁿ-chiu

Tāi-iûⁿ-chiu mā sī seng-thài-ha̍k jīn-tēng ê 8 ê seng-thài-khu (ecozones) chi it. Tāi-iûⁿ-chiu seng-thài-khu pau-koah Micronesia, Fiji, New Zealand í-gōa ê Polynesia.

Tē-lí siu-kái

 
Tē-lí tē-tô·


Tē-khu kah kok-ka siu-kái

To̍k-li̍p-thé siu-kái

Ē-kha àn-chiáu Dumont d'Urville 1831 nî ê hun-lūi-hoat chiōng Tāi-iûⁿ-chiu hun chò 3 tōa pō·-hūn. Chit ê hun-hoat bô tē-lí-ha̍k ê ì-gī:

 
Tāi-iûⁿ-chiu ê chèng-tī tan-ūi, tī chia bô pau-koah Ò-chiu

I-lāi-tē kap niá-thó· siu-kái

Kok-chè cho·-chit siu-kái