Howland-tó (Eng-gí: Howland Island) sī tiàm-tī tiong Thài-pêng-iûⁿ, chhiah-tō khah pak--chi̍t-sut-á ê 1-ê san-ô͘-tó, iok-lio̍k tī Honolulu sai-lâm-hiòng 3100 km hn̄g ê só͘-chāi. Téng-koân bô tòa lâng. Bo̍k-chêng sī Bí-kok ê 1-tè bô-pian-ji̍p (unincorporated) koh bōe-cho͘-chit léng-thó͘ (unorganized territory).

Howland-tó

Howland-tó hiān-chú-sî sī 1-ê Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu, hō-chò Howland-tó Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu, hêng-chèng-siōng kui Bí-kok Hî kap Iá-seng-bu̍t Ho̍k-bū-chhù koán-lí. I ê hoān-ûi tû-liáu tó-siōng ê 1.84 km² í-gōa, iū-koh pau-koah iân-hái 129.80 km² ê hái-té-tē.

Tó-siōng ū Polynesia-lâng ê chi̍t-kóa-á kó͘-chek. Bí-kok kin-kù kok-lāi ê Guano Islands Act (1856) tī 1857 nî niá chit-ê tó. Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê kong-si lo̍h-chhiú khai-hoat hiah-ê guano (chiáu-sái-pûi) chu-goân.

Bí-kok cha-bó͘ hui-hêng-ki kà-sú-oân Amelia Earhart kap 1-ê Fred Noonan pún-té tī 1937 nî beh tùi Sin Guinea poe kàu chit-ê tó, chóng--sī lō͘-tiong sit-chong.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái