Kong-lí

(Tùi Km choán--lâi)

Kong-lí, Tâi-oân ū tha̍k-choè khí-lò͘ (Ji̍t-pún-oē キロ lâi--ê), kì-chò km, tn̂g-tō· ê Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI tan-ūi).

1 km siong-tong sī: