San-ô͘-tósan-ô͘-chiau hêng-sêng ê jia̍t-tài, a-jia̍t-tài hái-tó, tó ê tiong-ng lap 1 khut. Chit-ê khut-á it-poaⁿ thàng hái (chiâⁿ-chò 1-ê sià-ô͘), chin hán-tit ū chiàⁿ-káng ê ô͘. Sià-ô͘ tiong-ng nā-chún ū bōe tîm--lo̍h-khì ê hóe-soaⁿ-tē, tō kiò chò pó-chiau-tó (Eng-gí: barrier reef island). Hóe-soaⁿ-tē í-keng tîm--lo̍h-khì-ê hō chò khoân-chiau (atoll).

Bokak Atoll, 1-ê khoân-chiau.