Jia̍t-tàitē-lí-siōng ê 1-ê khu-he̍k. Chit-ê khu-he̍k tú-hó khûn tē-kiû 1-liàn. Jia̍t-tài ê tiong-soàⁿ tō-sī chhiah-tō, jia̍t-tài siōng-pak kàu pak-hoê-kui-soàⁿ, siōng-lâm sī í lâm-hoê-kui-soàⁿ chò kài-soàⁿ.

Chit-ê khu-he̍k chha-put-to tō tī pak-hūi 23°30'/23.5° kah lâm-úi 23°30'/23.5° chi-kan. Jia̍t-tài tī tē-lí-ha̍k kap khì-siōng-ha̍k lâi kóng, tō-sī 1-tang (1-ê thài-iông-liân) lāi-té, siōng-bô ē ū 1-pái, ji̍t-thâu sī í 90-tō· ti̍t-ti̍t chhiō tò lo̍h--lâi ê khu-he̍k.