Kingman-chiau

Kingman-chiau (Eng-gí: Kingman Reef), tiàm-tī pak Thài-pêng-iûⁿ ê san-ô͘-chiau. Pak Line Kûn-tó siāng pak ê pō͘-hūn, hù-kīn ū Palmyra Khoân-chiau.

Kingman-chiau

Che sī Bí-kok ê 1-tè bô-pian-ji̍p, bōe-cho͘-chit léng-thó͘.

Bí-kok Hî kap Iá-seng-bu̍t Ho̍k-bū-chhù koán-lí ê 1-ê Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

  United States