TokelauNew Zealand tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-tè léng-thó͘·, pau-koah 3-ê san-ô͘-tó. Kū miâ kiò chò Union Kûn-tó.

Tokelau
Tokelau
Tokelau kî-á
kî-á
Tokelau bûn-chiong
bûn-chiong
Tokelau ê só͘-chāi.

Tokelau hām New Zealand tī 2004 nî ta̍t-sêng kiōng-sek, bī-lâi beh kái chò chū-iû kiat-ha̍p ê chèng-tī koan-hē.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái