New Zealand dollarNew Zealand ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī NZD$ ia̍h NZD.

New Zealand dollar tī New Zealand, Cook Kûn-tó, Niue, Pitcairn Kûn-tó kap Tokelau iōng, mā sī kin-á-ji̍t sè-kài 10 toā liû-thong hoè-pè ê chi̍t khoán.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái