Thong-hòe phòng-tiòng

Phòng-tiòng (Eng-gí: inflation "phòng-tōa"), chiàu ké-soeh sī thong-hòe phòng-tiòng (currency inflation), sī keng-chè-ha̍k siōng só͘ kóng chi̍t-ê keng-chè-thé kui-ê kè-siàu chúi-chún (price level) seng-koân (khí-kè) ê chêng-hêng.

Thong-hòe phòng-tiòng 2019

Tī chit khoán chêng-hêng hā, bí chi̍t hūn ê thong-hòe ē-tàng bé ê châi-hòe (goods) kap ho̍k-bū (services) tio̍h khah chió. Só͘-í, phòng-tiòng sī hoán-èng bí chi̍t hūn chîⁿ ê kò͘-bé-le̍k (purchasing power) ê hā-kàng.

Ōaⁿ khoán hong-sek lâi kóng, phòng-tiòng ē-sài kóng sī chîⁿ siong-tùi siong-phín (châi-hòe kap ho̍k-bū) ê liông chin-ka jî-chhiá kè-ta̍t kàng kē.