Ho̍k-bū (Eng-gí: service), tī keng-chè-ha̍k tiong sī kap siong-phín tùi-téng ê bô-hêng hêng-sek. Siū ho̍k-bū ê siau-hùi-chiá pēng bô tit tio̍h bêng-khak ê mi̍h-kiāⁿ.

Koan-liân bûn-chiuⁿ siu-kái