Châi-hòe

(Tùi Siong-phín choán--lâi)

Châi-hoè (Eng-gí: good), ia̍h siong-phín (commodity), tī keng-chè-ha̍k kap hoē-kè-ha̍k tang-tiong, sī kóng ē-sài moá-chiok su-kiû ê sán-phín. It-poaⁿ sī chí ū-hêng ê mi̍h-kiāⁿ, kap bô-hêng ê ho̍k-bū ū khu-pia̍t.