Jarvis-tó (Eng-gí: Jarvis Island), tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê san-ô͘-tó. Tī chhiah-tō khah lâm kúi kong-lí ê só͘-chāi. Téng-koân bô tòa lâng. Bo̍k-chêng sī Bí-kok ê 1-tè bô-pian-ji̍p (unincorporated), bōe-cho͘-chit léng-thó͘ (unorganized territory).

Jarvis-tó

Jarvis-tó hiān-chú-sî sī 1-ê Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu, hō-chò Jarvis-tó Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu, hêng-chèng-siōng kui Bí-kok Hî kap Iá-seng-bu̍t Ho̍k-bū-chhù koán-lí.

Bí-kok kin-kù kok-lāi ê Guano Tó-sū Hoat (Guano Islands Act, 1856) tī 1858 nî niá chit-ê tó. Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê kong-si lo̍h-chhiú khai-hoat hiah-ê guano (chiáu-sái kap bi̍t-pô sái ê pûi) chu-goân.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái