Thó-lūn:Bangladesh

進行的討論
(Tùi 孟加拉 choán--lâi)

孟加拉Siu-kái

孟加拉孟加拉人民共和國 (孟加拉國)(Bangladesh)佇南亞洲的國家,這是孟加拉(Bangla)這个歷史文化地帶的東爿,伊的南方有孟加拉灣,除了東南角仔有緬甸(Myanmar)做厝邊以外,其他的陸地邊界攏和印度公家。

基本資料Siu-kái

  • 官方語言: 孟加拉語
  • 首都: 達卡(Dhaka)
  • 總統: Zillur Rahman(2012年)
  • Chhoā頭的部長: Sheikh Hasina(2012年)
  • 人口:
    • 141,340,476 (量其約,2004年7月)
    • 密度: 1,055/平方公里

相關的文章Siu-kái

  • 語言烈士日
返回 "Bangladesh" 頁面。