Thó-lūn:Biān-chek

新增話題
活躍討論串
(Tùi 面積 choán--lâi)

Su-iàu khak-tēng "=" khak-si̍t sī "100% téng-î", m̄-sī "tāi-iok téng-î":

  • = choa̍t-tùi téng-î
  • ≈ tāi-iok téng-î

A-giâu 18:00, 11 3g 2005 (UTC)


, iōng chit-ê hû-hō ma-sī ê-saih piáu-sī oá-kîn 100% téng-î. --Chùn-hiàn18:20, 11 3g 2005 (UTC)

Bīan-chek vs. bīn-chekSiu-kái

Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián (bāng-lō· "Tâi-Tâi pán") kan-taⁿ ū kì-chài "biān-chek", bô "bīn-chek". M̄-koh góa khoàⁿ bē-chhut "bīn-chek" tó-ūi ū m̄-tio̍h, ke̍k-ke sī bûn-pe̍h-chha nā-niā. A-giâu 13:13, 20 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Che sī ēng-hoat (usage) ê būn-tê. Chin-chōe ê chôan-iú bêng-sû lóng sī it-kòan ēng hit-ê sio̍k-tī kiò-chòe "Hàn-bûn" ê im. Chhin-chhiūⁿ "人口" èng-kai thak-chòe "jîn-kháu", bô lâng kóng "lâng-kháu", sui-jiân "人" chit-jī ū nn̄g-chióng tio̍h ê tha̍k-hoat. Siāng-khóan án-ni "biān-chek" nā tha̍k-chò "bīn-chek" ia̍h ē thiaⁿ-tio̍h chin kî-koài, bōe sūn-ní. Nā jī-tián kì-jiân siá án-ni, khó-lêng tio̍h chiàu án-ni khah sūn.
Lēng-gōa chi̍t tiám chiū-sī, chit-ê sī chi̍t-ê pek-kho chôan-su, só·-í góa siūⁿ, nā ē-tàng, lán iû-goân chīn-liōng ēng khah bûn ê ōe lâi piáu-ta̍t sī khah hó. --HYC 03:39, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Góa m̄-chai lí kúi-hòe lâng, góa ka-kī tha̍k/khoàⁿ "bīn-chek" chit-khoán tho̍k-im ē-sái kóng chiâⁿ koàn-sì koh chū-jiân. Góa kám-kak pek-kho-choân-su tha̍k ū bat siōng iàu-kín, m̄-bián te̍k-pia̍t kiông-tiāu (a̍h-sī pâi-thek) bûn-giân im. A-giâu 16:35, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

面積Siu-kái

面積是一个額表達一个平面的大細,表面面積是一个物件外面的面積總合起來的額,伊的單位有很濟款、親像土地面積就有甲、分、坪,現代較新的就用公制單位:平方公里、平方公尺、平方公分。

返回 "Biān-chek" 頁面。