Thó-lūn:Pêng-hong kong-lí

(Tùi 平方公里 choán--lâi)

M̄-chai "tō--chhut-lâi" (導出來) kám ū khah hó ê kóng-hoat? Che sī góa tùi Hôa-gí chioh kòe lâi ê. A-giâu 17:55, 10 3g 2005 (UTC)

平方公里 siu-kái

平方公里 (記做km²),根據國際單位系統(SI)的一个基本單位(m)導出來的面積大細。

1平方公里相當是:

倒算轉來:

  • 1 平方公尺 = 0.000001 平方公里
  • 1 公頃 = 0.01 平方公里
  • 1 = 0.0000033058 平方公里
  • 1 平方英里 = 2.589988 平方公里
  • 1 英畝 ≈ 0.004047 平方公里

相關的文章 siu-kái

返回 "Pêng-hong kong-lí" 頁面。