Thó-lūn:Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

(Tùi 國際單位系統 choán--lâi)

mol sī piáu-sī hun-chú/goân-sò· sò·-liōng ê tan-ūi. Hun-chú kám ē-sái kóng sī mi̍h-kiāⁿ? Góa khoàⁿ, ke̍k-ke sī "mi̍h". "Mi̍h" kah "mi̍h-kiāⁿ" ê chha-pia̍t: "mi̍h-kiāⁿ" it-poaⁿ sī bong-ē-tio̍h--ê, "si̍t-chāi"--ê mi̍h. A-giâu 07:42, 24 Oct 2004 (UTC)

國際單位系統 siu-kái

國際單位系統 (SI法語 Système International d'Unités)是上捷用的單位系統。

國際單位系統有七个基本單位:

  • 公尺 (m) - 量長短
  • 公斤 (kg) - 量質量 (秤重)
  • 秒 (s) - 量時間
  • 安培 (ampere) (A) - 量電流
  • 絕對溫度(kelvin)(K) - 量溫度
  • 莫耳 (mole)(mol) - 量物的額
  • 燭光(candela)(cd) - 量光度

國際單位系統嘛有基本導出單位 (英語: basic derived units).

相關的文章 siu-kái


外部連結 siu-kái


返回 "Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng" 頁面。