Thó-lūn:Sî-kan

(Tùi 時間 choán--lâi)
 
會當量時間的袋錶

時間是往過、現此時、未來總合起來的概念,時間在來就是哲學、藝術科學chùn-būn的主題,時間的意義、定義,會當量袂....逐个人的看法無啥仝。

咱會得用有規律咧重複的物件來量時間,像講地球家己遨一輾就是一"工",若踅日頭一輾就是一"年",研究怎樣量時間的方法號做量時法(horology)。

國際單位制(SI)用秒來做時間的單位,寫做s

返回 "Sî-kan" 頁面。