Thó-lūn:Ji̍t-thâu

(Tùi 日頭 choán--lâi)

日頭 (太陽)是咱太陽系唯一的一粒地球佮所有其他的惑星攏掠日頭做周轉的中心,日頭嘛是天文學內底咱徛的天河系濟濟星的其中一粒。

日頭

因為太陽系的行星攏按日頭咧踅,所以佇天文學佮太空旅行的計劃內底,日頭oan-nā 真重要,一般攏予人提來用做幾何的中心點,另外太空船嘛會當順太陽風來駛,太陽風是日頭射出來的粒子

太陽能光合作用予活命共(entropy)逆轉,嘛透過創造閣較複雜的分子,親像卵白質酵素 (enzyme)來共較無秩序的分子恢復秩序。

咱最近知影有一寡徛佇海底的活物,(人因)雖罔照袂著日頭,毋過是靠化學合成(chemosynthesis)來生存的,(人因)所用的是地球成形的時留落來的能量,這个掠在外,人類嘛會曉利用核融合核分裂來得著能量,除了頂面遮的方式以外,攏總的活命攏著倚靠日頭頂懸所發生的核融合來得著生存需要的能量。

佇日頭頂懸, (H;水素;hydrogen)和(He;helium)敆做伙來產生能量,佇較倚日頭中心的所在嘛有其他較重的元素咧融合。

日頭烏子會改變地球頂的天氣,嘛會影響著電子器材。

返回 "Ji̍t-thâu" 頁面。