Thó-lūn:Hāi (goân-sò͘)

(Tùi choán--lâi)
2 hydrogenlithium
-

He

Ne
 
It-poaⁿ sèng-chit
Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan 氦, He, 2
Hun-lūi noble gases
Cho̍k, Chiu-kî, Khu 18, 1, s
Goā-hêng colorless
 
Goân-chú-liōng 4.002602(2) g/mol
Tiān-chú phoè-tì 1s2
Ta̍k kai ê Tiān-chú 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng gas
Bi̍t-tō͘ (0 °C, 101.325 kPa)
0.1786 g/L
Iûⁿ-tiám (at 2.5 MPa) 0.95 K
(-272.2 °C, -458.0 °F)
Kún-tiám 4.22 K
(-268.93 °C, -452.07 °F)
Lîm-kài-tiám 5.19 K, 0.227 MPa
Heat of fusion 0.0138 kJ·mol−1
Khì-hoà-jia̍t 0.0829 kJ·mol−1
Jia̍t-siaⁿ (25 °C) 20.786 J·mol−1·K−1
Cheng-khì-ap
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T/K         3 4
Goân-chú sèng-chit
Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ hexagonal or bcc
lî-chú-hoà lêng-liōng 1st: 2372.3 kJ/mol
2nd: 5250.5 kJ/mol
Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) 31 pm
Kiōng-kè poàⁿ-kèng 32 pm
Van der Waals poàⁿ-kèng 140 pm
Kî-thaⁿ sèng-chit
Thoân-jia̍t-lu̍t (300 K) 151.3 mW·m−1·K−1
CAS hoan-hō 7440-59-7
Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘
chham-khó: He ê tông-ūi-sò͘
iso NA poàⁿ-kiám-kî DM DE (MeV) DP
3He 0.000137%* He is stable with 1 neutron
4He 99.999863%* He ū 2 lia̍p tiong-chú ê ún-tēng tông-ūi-sò͘
*Atmospheric value, abundance may differ elsewhere.
Chham-khó

He, helium,抑是一種無色,鼻起來、啖起來攏無味的化學元素,是週期表內底無啥活動力的一種華族氣體(noble gas),原子番2,He的滾點溶點是全部元素內底上低的,若毋是kaù-te̍k的情形,He定著是氣體,倚絕對零度(absolute zero)的時,He會變成一種超流體(superfluid),無啥摩擦,性質真特殊。

返回 "Hāi (goân-sò͘)" 頁面。