Tiong-chú

(Tùi Neutron choán--lâi)

bu̍t-lí-ha̍k, tiong-chú sī 1 chióng bô tiān-hō (electric charge) ê chhù-goân-chú lia̍p-chú (subatomic particle); i ê chit-liōng sī 939.573 MeV/c² (1.6749 × 10-27 kg, phēng iông-chú khah chē--tām-po̍h); i ê spin sī ½. I ê hoán-lia̍p-chú (antiparticle) hō-chò hoán-tiong-chú (antineutron). Tiong-chú kap iông-chú lóng sī hu̍t-chú (nucleon).

Tiong-chú ê quark kiat-kò͘, i ū 2 ê d quark kap 1 ê u quark.

H ê tông-ūi-sò͘ (isotope) lia̍h-goā, goân-chú (atom) ê goân-chú-hu̍t (atomic nucleus) lóng sī tiong-chú kap iông-chú lâi cho͘-sêng.