Thó-lūn:Hu̍t-chú iông-ha̍p

新增話題
進行的討論
(Tùi 核子融合 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 1000 phiⁿ.

核子融合Siu-kái

核子融合是用兩粒細原子拍做伙,予(人因)的分子融合,來產生足濟能量的法度。

參考國際熱核子實驗反應爐

返回 "Hu̍t-chú iông-ha̍p" 頁面。