Hu̍t-chú iông-ha̍p

Hu̍t-chú iông-ha̍p (Hàn-jī: 核子融合; Eng-bûn: Nuclear fusion) sī chi̍t khoán chin chia̍p-khòaⁿ ê hu̍t-chú hoán-èng. Tī hu̍t-chú iông-ha̍p ê kòe-têng tong-tiong, 2 lia̍p ia̍h-sī koh-khah chōe lia̍p ê goân-chú-hu̍t tī hui-siông ko-sok ê chêng-hêng hā, hō͘-siong chiap-kīn pēng-chhiáⁿ sio-pōng chò-hóe; jiân-āu, tī sin khoán ê goân-chú-hu̍t sán-seng ê tông-sî, mā ē sūn-sè pàng-chhut chin tāi-liōng ê lêng-liōng. Tī chi̍t khoán hoán-èng hoat-seng ê sî-chūn, bu̍t-chit pēng-bô ûi-chhî hêng-tēng, in-ūi pō͘-hūn ê iông-hòa bu̍t-chit ē choán-piàn chiâⁿ-chòe kng-chú (lêng-liōng). Hu̍t-chú iông-ha̍p sī hêng-seng sán-seng lêng-liōng ê hoán-èng hong-sek.

Thài-iông chiū-sī lī-iōng Kheng-khì kap Hāi-khì ê hu̍t-chú iông-ha̍p hoán-èng lâi sán-seng i chū-sin ê lêng-liōng.

Chham-khó Kok-chè Jia̍t-hu̍t-chú Si̍t-giām Hoán-èng-lô·.