Kng-chú (Eng-gí: photon) sī tiān-chhû hiān-siōng ê chò-iōng lia̍p-chú, sī bu̍t-lí-ha̍k ê ki-pún lia̍p-chú chi-it, put-kóan jīm-hô-ê tiān-chû-pho (kng-sòaⁿ), pau-hâm gamma siā-sòaⁿ, X siā-sòaⁿ, chí-gōa-sòaⁿ, khó-kiàn-kng, âng-gōa-sòaⁿ, bî-pho ia̍h-sī bô-sòaⁿ-tiān-pho, lóng-sī kng-chú chò-iōng chi-hā ê piáu-siōng. Kng-chú bô chit-liōng, i tī chin-khong ê ūn-tōng sok-tō͘kng-sok.

Laser sī tan-it pho-tn̂g ê kng-chú chi̍p-ha̍p chè-sêng ê kng-sòaⁿ.

Chi̍t-ê kng-chú tài-iú ê lêng-liōng ē-tàng piáu-sī-chòe:

sī lêng-liōng; Planck Siông-sò͘ ; sī kng-chú ê pîn-lu̍t; sī kng-sok; sī kng-chú ê pho-tn̂g.