Chí-goā-soàⁿ (ultraviolet) tiāⁿ kán-chheng UV, sī 1 chióng tiān-chû-pho, i ê pho-tn̂gkhoàⁿ-ū-kng khah té , pí X siā-soàⁿ khah tn̂g , iok-liōng 1 nm kaù 380 nm. Chí-goā-soàⁿ ham X siā-soàⁿ ē-tàng chō-chiâⁿ êng-kng ê haū-kó. Chí-goā-soàⁿ ē-tàng sat-khún, m̄-koh mā ē siong-hāi phoê-hu ham ba̍k-chiu.

Chí-goā-soàⁿ ê kng-chú ē siong-hāi DNA hun-chú ê kiat-kò͘.