Khó-kiàn sek-lia̍t

(Tùi Khoàⁿ-ū-kng choán--lâi)

Khó-kiàn sek-lia̍t (eng. visible spectrum), he̍k-chiá kóng khó-kiàn kng-phó͘, sī tiān-chû sek-lia̍t tang-tiong lâng ê ba̍k-chiu thang khoàⁿ--tio̍h ê pō͘-hūn. Ùi chit-ê hoān-ûi lāi-bīn ê tiān-chû hòng-siā, thang hō chò khó-sī kng (visible light), khoàⁿ-ū-kng ia̍h sī khó-kiàn kng-sòaⁿ (可見光線; tho̍k. khó-kiàn kong-siàn). Khó-sī sek-lia̍t ê hoān-ûi bô chin bêng-khak, phó͘-thong-lâng khoàⁿ ē tio̍h pho-tn̂g 400 kaù 700 nm, ū-ê lâng ē-tàng khoàⁿ kah 380 kaù 780 nm. Sek-èng kng-soàⁿ liáu-aū, ba̍k-chiu tùi pho-tn̂g 555 nm ê le̍k-sek siōng bín-kám.

Khoàⁿ-ū-kng ê kng-phó͘.
Peh-sek ê kng-sòaⁿlêng-kiàⁿ hun-sàn chò iû chē-chē sek-chhái chó͘-sêng ê khó-kiàn kong-phó͘.

Siong-koan

siu-kái