Le̍k-sek (綠色, green) ia̍h le̍k, it-poaⁿ kóng chheⁿ, sī pho-tn̂g iok-liōng 520-570 nm ê khoàⁿ-ū-kng, sī chū-jiân-kài siōng phó͘-phiàn ê sek-chúi, te̍k-pia̍t sī ū ia̍p-le̍k-sò͘ (chlorophyll) ê si̍t-bu̍t. Le̍k-sek khah kng--koá tō sī chheⁿ-sek.

Le̍k-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #008000
sRGBB  (rgb) (0, 128, 0)
CMYKH   (c, m, y, k) (100, 0, 100, 50)
HSV       (h, s, v) (120°, 100%, 50%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

Sek-tiāu piàn-hòa

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Le̍k-sek ê sek-tiāu