O͘-sek

(Tùi Black choán--lâi)
Ū chi̍t-ê Tiong-kok su-sióng-ka hō-chòe "Ô͘ Sek".

O͘-sek (烏色; black), kán-lio̍k kóng (烏), sī siāng-kài chhim ê sek, sī bô khó-kiàn kng ia̍h-sī khó-kiàn kng pī oân-choân khip-siu ê kiat-kó. O͘-sek sī chi̍t chióng bô sek-siòng ê sek-chhái, chhiūⁿ pe̍h-sek ia̍h phú-sek mā sī.[1] O͘ it-poaⁿ the̍h-lâi tāi-piáu kap phì-jū o͘-àm, ah pe̍h tāi-piáu kong-bêng.[2]

O͘-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #000000
sRGBB  (rgb) (0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 0, 0, 100 †)
HSV       (h, s, v) (0°, 0%, 0%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

ba̍k-chúi sī ìn-soat chheh, sin-bûn-chóa kap bûn-kiāⁿ siāng chia̍p ēng ê sek-chhái, in-ūi o͘ ba̍k-chúi tī pe̍h chóa téng tùi-pí bêng-hián, tha̍k--khí-lâi khah khin-sang. Kāng-khoán ê goân-in, o͘-sek ê jī phòe pe̍h-sek ê êng-bō͘ pōe-kéng sī tiān-náu siāng chia̍p sú-iōng ê hián-sī hong-sek.[3]chhái-sek ìn-soat hong-bīn, o͘-sek ē tah-phòe khín-chheⁿ (cyan), n̂g-sek kap hún-âng (magenta) lâi piáu-ta̍t chhut siāng chhim-sek ê sek-chhái.

O͘-sek kap pe̍h-sek tiāⁿ-tiāⁿ the̍h-lâi biâu-su̍t tùi-li̍p; te̍k-pia̍t sī chin-siòng kap bû-ti, siān-liông kap ok-chit, O͘-àm Sî-tāi kap Khé-bông Sî-tāi. O͘-sek tī Tiong-sè-kí sī chong-giâm kap khoân-ui ê tāi-piáu, só͘-í káu taⁿ hoat-koaⁿ goân-chāi chhēng o͘ saⁿ.[2]

O͘-sek sī sin-chio̍h-khì sî-tāi the̍h-lâi ōe mi̍h-kiāⁿ ê thâu chi̍t ê sek-chhái chi it. Tī 14 sè-kí ê Au-chiu, o͘-sek ê hok-chong pī tōa-liōng kùi-cho̍k, bo̍k-su, hoat-koaⁿ kap chèng-hú koaⁿ-hong. 19 sè-kí, o͘-sek ê saⁿ chiâⁿ-chò lōng-bān-chú-gī si-jîn, seng-lí-lâng kap chèng-tī jîn-bu̍t ài chhēng ê saⁿ; 20 sè-kí chiâⁿ-chò hui-siông liû-hêng ê hok-chong sek-chhái.[2]

Lô-má Tè-kok, o͘ sī pi-siong ê sek-chhái; tī soah--lo̍h-lâi ê kúi-nā ê sè-kí, o͘-sek hām sí-bông, siâ-ok, ang-î kap mô͘-su̍t ū-koan. Kin-kì chi̍t hāng tī Pak Bí-chiu kap Au-chiu ê tiâu-cha hoat-hiān, o͘-sek siāng chia̍p chham pi-siong, kiat-sok, sîn-pì, mô͘-su̍t, le̍k-liōng, pō-le̍k, ok-chit kap iù-siù khan-liân chò-hòe.[4]

Le̍k-sú kap gē-su̍t

siu-kái

Sú-chêng sî-tāi

siu-kái

O͘-sek sī thâu chi̍t ê the̍h-lâi chò gē-su̍t chhòng-chok ê sek-chhái chi it.

Kó͘-chá sî-tāi

siu-kái

O͘-sek tī Kó͘ Ai-ki̍p ū chiàⁿ-bīn ê hâm-ì.

Āu-kó͘-tián sî-tāi

siu-kái

Hiān-tāi

siu-kái

Kho-ha̍k

siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k

siu-kái

Hòa-ha̍k

siu-kái

Thian-bûn-ha̍k

siu-kái
  • O͘-khang sī chi̍t ê sî-khong khu-he̍k, i-ê tiōng-le̍k chó͘-chí pau-hâm kng chāi-lāi ê jīm-hô mi̍h-kiāⁿ thoat-lī.[5] It-poaⁿ siong-tùi lí-lūn ī-chhek, hui-siông kīn-óa ê chit-liōng ē tì-sú sî-khong piàn-hêng, chiâⁿ-chò o͘-khang. Tī o͘-khang ê chiu-piⁿ ū chi̍t ê sò͘-ha̍k tēng-gī ê piáu-bīn hō-chò sū-kiāⁿ ê tē-pêng-sòaⁿ, chhiau-kòe hit-ê tiám, bô jīm-hô kng-sòaⁿ hoán-siā. Sī-án-chóaⁿ hō-chò "o͘-khang", in-ūi i khip-siu liáu só͘-ū chiap-chhiok tio̍h chit-ê pian-kài ê kng-sòaⁿ, bô jīm-hô hoán-siā hiān-siōng; tio̍h chhin-chhiūⁿ jia̍t-le̍k-ha̍k ê oân-bí o͘-thé kāng-khoán.[6][7]

Seng-bu̍t-ha̍k

siu-kái

Bûn-hòa

siu-kái

Chèng-tī ūn-tōng

siu-kái

Kun-sū

siu-kái

Sìn-gióng

siu-kái

Thé-io̍k

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. "Definition of achromatic". Free Dictionary. August 30, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Heller 2009, pp. 105–26.
  3. Heller, Eva, Psychologie de la couleur – effets et symboliques (2009), p. 126
  4. Eva Heller (2000), Psychologie de la couleur – effets et symboliques, pp. 105–27.
  5. Wald 1984, pp. 299–300
  6. Schutz, Bernard F. (2003). Gravity from the ground up. Cambridge University Press. p. 110. ISBN 0-521-45506-5. 
  7. Davies, P. C. W. (1978). "Thermodynamics of Black Holes" (PDF). Reports on Progress in Physics. 41 (8): 1313–55. Bibcode:1978RPPh...41.1313D. doi:10.1088/0034-4885/41/8/004. goân-loē-iông (PDF) tī May 10, 2013 hőng khó͘-pih.  Unknown parameter |df= ignored (help)