O͘-sek

(Tùi Black choán--lâi)
Ū chi̍t-ê Tiong-kok su-sióng-ka hō-chòe "Ô͘ Sek".

O͘-sek (烏色; black), kán-lio̍k kóng (烏), sī siāng-kài chhim ê sek, sī bô khó-kiàn kng ia̍h-sī khó-kiàn kng pī oân-choân khip-siu ê kiat-kó. O͘-sek sī chi̍t chióng bô sek-siòng ê sek-chhái, chhiūⁿ pe̍h-sek ia̍h phú-sek mā sī.[1] O͘ it-poaⁿ the̍h-lâi tāi-piáu kap phì-jū o͘-àm, ah pe̍h tāi-piáu kong-bêng.[2]

O͘-sek
 
Philip the good.jpgGisele Bündchen at the Fashion Rio Inverno 2006.jpg01 Schwarzbär.jpg
Queen Victoria by Heinrich von Angeli.jpgNGC 406 Hubble WikiSky.jpgPercy Bysshe Shelley by Alfred Clint.jpg
Supreme Court US 2009.jpg
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #000000
sRGBB  (rgb) (0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 0, 0, 100 †)
HSV       (h, s, v) (-°, -%, 0%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

ba̍k-chúi sī ìn-soat chheh, sin-bûn-chóa kap bûn-kiāⁿ siāng chia̍p ēng ê sek-chhái, in-ūi o͘ ba̍k-chúi tī pe̍h chóa téng tùi-pí bêng-hián, tha̍k--khí-lâi khah khin-sang. Kāng-khoán ê goân-in, o͘-sek ê jī phòe pe̍h-sek ê êng-bō͘ pōe-kéng sī tiān-náu siāng chia̍p sú-iōng ê hián-sī hong-sek.[3]chhái-sek ìn-soat hong-bīn, o͘-sek ē tah-phòe khín-chheⁿ (cyan), n̂g-sek kap hún-âng (magenta) lâi piáu-ta̍t chhut siāng chhim-sek ê sek-chhái.

O͘-sek kap pe̍h-sek tiāⁿ-tiāⁿ the̍h-lâi biâu-su̍t tùi-li̍p; te̍k-pia̍t sī chin-siòng kap bû-ti, siān-liông kap ok-chit, O͘-àm Sî-tāi kap Khé-bông Sî-tāi. O͘-sek tī Tiong-sè-kí sī chong-giâm kap khoân-ui ê tāi-piáu, só͘-í káu taⁿ hoat-koaⁿ goân-chāi chhēng o͘ saⁿ.[2]

O͘-sek sī sin-chio̍h-khì sî-tāi the̍h-lâi ōe mi̍h-kiāⁿ ê thâu chi̍t ê sek-chhái chi it. Tī 14 sè-kí ê Au-chiu, o͘-sek ê hok-chong pī tōa-liōng kùi-cho̍k, bo̍k-su, hoat-koaⁿ kap chèng-hú koaⁿ-hong. 19 sè-kí, o͘-sek ê saⁿ chiâⁿ-chò lōng-bān-chú-gī si-jîn, seng-lí-lâng kap chèng-tī jîn-bu̍t ài chhēng ê saⁿ; 20 sè-kí chiâⁿ-chò hui-siông liû-hêng ê hok-chong sek-chhái.[2]

Lô-má Tè-kok, o͘ sī pi-siong ê sek-chhái; tī soah--lo̍h-lâi ê kúi-nā ê sè-kí, o͘-sek hām sí-bông, siâ-ok, ang-î kap mô͘-su̍t ū-koan. Kin-kì chi̍t hāng tī Pak Bí-chiu kap Au-chiu ê tiâu-cha hoat-hiān, o͘-sek siāng chia̍p chham pi-siong, kiat-sok, sîn-pì, mô͘-su̍t, le̍k-liōng, pō-le̍k, ok-chit kap iù-siù khan-liân chò-hòe.[4]

Le̍k-sú kap gē-su̍t修改

Sú-chêng sî-tāi修改

O͘-sek sī thâu chi̍t ê the̍h-lâi chò gē-su̍t chhòng-chok ê sek-chhái chi it.

Kó͘-chá sî-tāi修改

O͘-sek tī Kó͘ Ai-ki̍p ū chiàⁿ-bīn ê hâm-ì.

Āu-kó͘-tián sî-tāi修改

Hiān-tāi修改

Kho-ha̍k修改

Bu̍t-lí-ha̍k修改

Hòa-ha̍k修改

Thian-bûn-ha̍k修改

  • O͘-khang sī chi̍t ê sî-khong khu-he̍k, i-ê tiōng-le̍k chó͘-chí pau-hâm kng chāi-lāi ê jīm-hô mi̍h-kiāⁿ thoat-lī.[5] It-poaⁿ siong-tùi lí-lūn ī-chhek, hui-siông kīn-óa ê chit-liōng ē tì-sú sî-khong piàn-hêng, chiâⁿ-chò o͘-khang. Tī o͘-khang ê chiu-piⁿ ū chi̍t ê sò͘-ha̍k tēng-gī ê piáu-bīn hō-chò sū-kiāⁿ ê tē-pêng-sòaⁿ, chhiau-kòe hit-ê tiám, bô jīm-hô kng-sòaⁿ hoán-siā. Sī-án-chóaⁿ hō-chò "o͘-khang", in-ūi i khip-siu liáu só͘-ū chiap-chhiok tio̍h chit-ê pian-kài ê kng-sòaⁿ, bô jīm-hô hoán-siā hiān-siōng; tio̍h chhin-chhiūⁿ jia̍t-le̍k-ha̍k ê oân-bí o͘-thé kāng-khoán.[6][7]

Seng-bu̍t-ha̍k修改

Bûn-hòa修改

Chèng-tī ūn-tōng修改

Kî-á修改

Kun-sū修改

Sìn-gióng修改

Thé-io̍k修改

Chham-khó修改

  1. "Definition of achromatic". Free Dictionary. August 30, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Heller 2009, pp. 105–26.
  3. Heller, Eva, Psychologie de la couleur – effets et symboliques (2009), p. 126
  4. Eva Heller (2000), Psychologie de la couleur – effets et symboliques, pp. 105–27.
  5. Wald 1984, pp. 299–300
  6. Schutz, Bernard F. (2003). Gravity from the ground up. Cambridge University Press. p. 110. ISBN 0-521-45506-5. 
  7. Davies, P. C. W. (1978). "Thermodynamics of Black Holes" (PDF). Reports on Progress in Physics. 41 (8): 1313–55. Bibcode:1978RPPh...41.1313D. doi:10.1088/0034-4885/41/8/004. goân-loē-iông (PDF) tī May 10, 2013 hőng khó͘-pih.  Unknown parameter |df= ignored (help)