Pe̍h-sek (白色) ia̍h pe̍h tī kng-ha̍k siōng sī khoàⁿ-ū-kng choân-pō͘ ê pho-tn̂g lām chò-hoé, tī lâng ê jīn-ti siōng kā tòng-chò chi̍t khoán sek, he̍k-chiá sī bô sek-chúi tī--leh. Tī kok chióng bûn-hoà--nih, pe̍h-sek koh hông the̍h lâi piáu-sī chin chē ò-biāu ê ì-sù, chhin-chhiūⁿ liông-siān, sûn-kiat, hó--ê, téng-téng.

White
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #FFFFFF
sRGBB  (rgb) (255, 255, 255)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 0, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (-°, 0%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

Sek-tiāu piàn-hòaSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Pe̍h-sek ê sek-tiāu

Ū-ê chhián-sek tī hō-miâ siōng he̍k-chiá sī ge̍-su̍t siōng, hông sǹg chò sī pe̍h-sek ê piàn-hoàn sek-tiāu. Lēng-gōa, si̍t-chè lâng pêng-siông khòaⁿ tio̍h ê "pe̍h-sek" sī jīn-sek ê lí-kái siōng ê pe̍h-sek, in si̍t-chè pho-tn̂g siōng sī thàu pe̍h-sek ê piàn khoán sek-tī.

Khó-lêng sǹg chò pe̍h-sek ê sek-tī siōng-bô pau-koat:

Chham-khóSiu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 John Macgowan (1883). "Colours". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. pp. 85—86. 
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 X11 hō-miâ
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Ian Paterson (2003). "Appendix two: The colours in alphabetical order". A Dictionary of Colour: A Lexicon of the Language of Colour. Thorogood Publishing Ltd. pp. 455–504. ISBN 1-85418-375-3.