Web sek-chhái

(Tùi Bān-lō͘ sek-chúi choán--lâi)

Web sek-chháibāng-ia̍h thang piáu-hiān ê sek-chhái, kiam sán-seng chia sek-chhái ê ki-su̍t. In ē-tàng keng-kòe RGB ia̍h sī cha̍p-la̍k-chìn (hexadecimal) keh-sek piáu-sī, ū-ê mā siat kong-tēng ê Eng-gí hō-miâ. Tang-tiong jīn-hô ê chi̍t khoán sek-chhái sī chiàu i-ê âng-sek (     #FF0000), chheⁿ-sek (     #008000) kap lâm-sek (     #0000FF) sêng-hun piáu-hiān chò 8-bit sò͘-jī, ta̍k sek to ēng 24-bit koat-tēng, lóng-chóng 16,777,216 khoán sek-tī thang chí-tēng.

Hex sam-bé siu-kái

Hex sam-bé (hex triplet) sī chi̍t chióng 6-ê sò͘-ūi, chiàm 3-ê byte ê cha̍p-la̍k-chìn hō-bé, sú-iōng tī HTML, CSS, SVG kek-sek téng chē khoán piáu-hiān sek-chhái ê tiān-náu èng-iōng. 3 tōaⁿ byte hun-pia̍t sī tāi-piáu âng-sek, chheⁿ-sek, kap lâm-sek tī sek-chhái lāi-bīn ê cho͘-sêng. Ta̍k-ê byte sī piáu-hiàn chò chi̍t cho͘ tùi 00 kàu FF (cha̍p-la̍k-chìn) chi kan ê sò͘-jī; nā ēng cha̍p-chìn lâi kì-siá chiō sī 0 kàu 255. Só͘-í 3 hāng sek-chhái cho͘-sêng ū kò-pia̍t 256 chióng piàn-tōng khó-lêng. Tī chit khoán 24-bit RGB hē-thóng ē-té, ē-tàng ū 2563 = 16,777,216 chióng sek-tī.

Siong-koan siu-kái